Výroční zpráva 2014

Dobré místo, o.s.

Českobrodská 575, Praha 9 – Běchovice

IČO: 22664742

Výroční zpráva

2014

OBSAH

Úvodní slovo

Poslání a cíle

Základní informace o organizaci

Historie

Naši činnost podpořili

Činnost v roce 2014

Finanční výkazy 2014

Kontakt

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

v roce 2014 se občanské sdružení Dobré místo snažilo přispívat k lepšímu životu osob se zdravotním postižením. Členové a zaměstnanci našeho sdružení tvořili zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz), který informuje o životě, problémech a potřebách lidí se zdravotním postižením. Redaktoři portálu mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, a je tedy pochopitelné, že zvýšenou pozornost věnovali problematice duševního zdraví a připravované reformě psychiatrické péče v ČR. Součástí snahy zlepšit situaci v této oblasti bylo i pořádání seminářů v rámci hnutí Mise pro duševní zdraví. V roce 2014 jsme s podporu Magistrátu hlavního města Prahy vydali publikaci Kam jdou lidé s nemocnou duší, která obsahuje příběhy třinácti lidí zápasících s vážným duševním onemocněním.

V Praze dne 15.2.2015

Mgr. Josef Gabriel

předseda sdružení

poslání a cíle

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

1. Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
2. Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Základní informace o organizaci

Název: Dobré místo, o.s.

Působnost: celostátní

Číslo a datum registrace: VS/1-1/68205/07 – R, 23.7.2007

IČ: 22664742

Bankovní účet: ČSOB 232176531/0300

Počet členů spolku: 25

Orgány spolku k 31.12.2014:

Předseda:

Josef Gabriel

Rada spolku:

Jana Ptáčková

David Berounský

Marcela Krylová

Tomáš Vaněk

Ondřej Rubeš

Zaměstnanci:

K 31. 12. 2014 mělo Dobré místo 4 zaměstnance

Historie Dobrého místa, o.s.

2007 založení sdružení 23. července 2007

2008 příprava na zahájení činnosti

2009 spolupráce na přípravě a realizaci kurzu Symbióza, v prosinci přijati první dva zaměstnanci

2010 zaměstnání šesti absolventů kurzu Symbióza, spolupráce se Zdravotnickými novinami na tvorbě zdravotně sociální přílohy, příprava žádosti o evropský grant na projekt Symbióza

2011 partnerská spolupráce na realizaci evropského projektu (Symbióza), příprava webového portálu Lidé mezi lidmi, příprava na zaměstnávání redaktorů portálu

2012 vytvoření 24 nových pracovních míst pro redaktory portálu Lidé mezi lidmi (podpořeno evropským grantem)

2013 zaměstnávání tří desítek zdravotně postižených lidí, provozování Arteklubu při Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pořádání seminářů Mise pro duševní zdraví

NAŠI ČINNOST V ROCE 2014 PODPOŘILI:

Magistrát hlavního města Prahy, Úřad vlády ČR, Nadace Preciosa, Nadace Bona a jednotliví dárci. Bez jejich podpory by byla naše činnost těžko realizovatelná. Děkujeme!

činnost v roce 2014

Zaměstnávání OZP

V první polovině roku 2014 jsme zaměstnávali 23 osob se zdravotním postižení, většinou na pozici novinářů – redaktorů zdravotně-sociálního portálu Lidé mezi lidmi. Ve druhé polovině roku 2014 jsme kvůli zhoršené finanční situaci museli počet zaměstnanců radikálně snížit. Podařilo se nám však vytvořit předpoklady pro obnovení části pracovních míst v následujícím roce. Nepříznivou finanční situaci, která se účetně projevila na konci roku, jsme překonali díky darům a půjčkám od našich příznivců.

Portál Lidé mezi lidmi

Během roku 2014 jsme zavedli novou rubriku Mise pro duševní zdraví, kde publikujeme příspěvky z oblasti péče o lidi s vážným duševním onemocněním. Tuto rubriku jsme využívali jak pro prezentaci seminářů Mise pro duševní zdraví, tak pro informování o přípravách na reformu psychiatrické péče v ČR. V dalších rubrikách portálu jsme se věnovali zveřejňování příběhů lidí se zdravotním postižením a mapování práce pomáhajících organizací. V rubrice Dílna dáváme prostor zdravotně postiženým autorům literárních textů. V rubrice Art Brut seznamujeme veřejnost s výtvarnou tvorbou lidí se zdravotním postižením

Mise pro duševní zdraví

S podporou magistrátu hlavního města Prahy realizovalo Dobré místo, o.s., čtyři semináře zaměřené na reflexi potřeb lidí s vážným duševním onemocněním a na aktuální stav příprav reformy psychiatrické péče v ČR. Součástí grantu bylo i vytvoření publikace Kam jdou lidé s nemocnou duší. V listopadu jsme také vydali autobiografickou knihu Moniky Henčlové Holka divoká. Monika Henčlová je jednou z prvních členek Dobrého místa a i v současnosti se podílí na našich aktivitách, přestože ji roztroušená skleróza zcela upoutala na invalidní vozík.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 (v Kč)

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

A. Vlastní zdroje celkem

-838 477

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

A.I. Jmění celkem

0

B. Krátkodobý majetek celkem

12 546

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-838 476

B. II. Pohledávky celkem

0

B. Cizí zdroje celkem

851 023

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

12 546

B.III. Krátkodobé závazky celkem

166 023

B. IV. Jiná aktiva celkem

0

B.IV. Jiná pasiva celkem

685 000

Aktiva celkem

12.546

Pasiva celkem

12.546

Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2014 (v Kč)

Náklady

Výnosy

mzdové náklady

1 379 383

tržby za vlastní výrobky

6 164

zdravotní a sociální pojištění

385 691

tržby z prodeje služeb

21 460

spotřeba materiálu

22 259

Náklady na reprezentaci

1 500

Úroky přijaté

19

ostatní služby

219 521

přijaté příspěvky – Úřad práce

422 917

Zákonné sociální náklady – Kooperativa

9 919

provozní dotace – granty

280 000

ostatní pokuty a penále

2 971

přijaté sponzorské dary

361 004

ostatní finanční náklady

4 532

Přijaté příspěvky na mzdy z EU

502 318

Náklady celkem

2 025 776

1 593 882

zisk /- ztráta

Výsledek hospodaření (výnosy celkem – náklady celkem)

– 431 894

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě občanského sdružení Dobré místo odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.

Kontaktní informace

Sídlo:

Dobré místo, o.s.
Českobrodská 575
190 11, Praha 9

Tel.: 773 165 647

Email: info@dobre-misto.cz