Výroční zpráva 2016

Dobré místo, z.s.

Českobrodská 575, Praha 9 – Běchovice

IČO: 22664742Výroční zpráva

2016

OBSAH

Úvodní slovo

Poslání a cíle

Základní informace o organizaci

Historie

Naši činnost podpořili

Činnost v roce 2016

Finanční výkazy 2016

Kontakt

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

v roce 2016 se občanské sdružení Dobré místo nadále věnovalo podpoře osob se zdravotním postižením, zejména lidem se zkušeností s duševním onemocněním. V červnu 2016 dokončil náš spolek dva projekty podpořené z Norských fondů (Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR). O průběhu těchto projektů i o jiných aktivitách a zkušenostech souvisejících s životem se zdravotním postižením naši členové a zaměstnanci psali na zdravotně-sociální portál Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz).

V Praze dne 3.2..2017

Mgr. Josef Gabriel

předseda spolku

poslání a cíle

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

1. Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
2. Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Základní informace o organizaci

Název: Dobré místo, z.s.

Působnost: celostátní

Číslo a datum registrace: VS/1-1/68205/07 – R, 23.7.2007

IČ: 22664742

Bankovní účet:

Počet členů spolku: 25

Orgány spolku k 31.12.2016:

 

Předseda:

Josef Gabriel

Rada spolku:

Jana Ptáčková

David Berounský

Marcela Krylová

Ludmila Málková

Jindřiška Vlčková

Zaměstnanci:

K 31. 12. 2016 mělo Dobré místo x zaměstnanců (na částečné úvazky)

Historie Dobrého místa

2007 Založení sdružení 23. července 2007.

2008 Příprava na zahájení činnosti.

2009 Spolupráce na přípravě a realizaci kurzu Symbióza, v prosinci přijati první dva zaměstnanci.

2010 Zaměstnání šesti absolventů kurzu Symbióza, spolupráce se Zdravotnickými novinami na tvorbě zdravotně sociální přílohy, příprava žádosti o evropský grant na projekt Symbióza.

2011 Partnerská spolupráce na realizaci evropského projektu (Symbióza), příprava webového portálu Lidé mezi lidmi, příprava na zaměstnávání redaktorů portálu.

2012 Vytvoření 24 nových pracovních míst pro redaktory portálu Lidé mezi lidmi (podpořeno evropským grantem).

2013 Zaměstnávání tří desítek zdravotně postižených lidí, provozování Arteklubu při Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pořádání seminářů Mise pro duševní zdraví.

2014 V první polovině roku 2014 jsme zaměstnávali 23 osob se zdravotním postižením, Ve druhé polovině roku jsme kvůli zhoršené finanční situaci museli počet zaměstnanců radikálně snížit. Podařilo se nám však vytvořit předpoklady pro obnovení části pracovních míst v následujícím roce. Dobré místo realizovalo čtyři semináře zaměřené na reflexi potřeb lidí s vážným duševním onemocněním a na aktuální stav příprav reformy psychiatrické péče v ČR. Součástí grantu bylo i vytvoření publikace Kam jdou lidé s nemocnou duší. V listopadu jsme vydali autobiografickou knihu Moniky Henčlové Holka divoká. Portál Lidé mezi lidmi jsme obohatili o novou rubriku Mise pro duševní zdraví, kde publikujeme příspěvky z oblasti péče o lidi s vážným duševním onemocněním.

2015 Zahájení dvou projektů podpořených z Norských fondů – Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Vytvoření x nových pracovních míst pro práci na tomto projektu. Spuštění tří tvůrčích dílen – literární, publicistické a divadelní. Nadále provozování webového portálu lidemezilidmi.cz

2016 Dokončení projektů podpořených z norských fondů, Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Publikování výstupů projektů na webu lidemezilidmi.cz. Zahájení spolupráce s Peer klubem PN Bohnice, kde nadále mohly pokračovat dílny započaté v projektu Peer aktivity. Zajišťování lektorů Peer klubu pro jazykové, hudební a tvůrčí kroužky.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2016 PODPOŘILI:

Magistrát hlavního města Prahy, Úřad vlády ČR, Norské fondy a jednotliví dárci. Bez jejich podpory by byla naše činnost nemyslitelná. Děkujeme!

činnost v roce 2016

Do 30.6. jsme realizovali dva projekty (projekt Peer aktivity reg. č. CZ 11MGS/003 a projekt Informační aktivity k reformě psychiatrické péče reg. č. CZ 11MGS/004), díky dotacím z Programu Iniciativy v oblasti veřejného zdraví financovaného z Norských fondů.

Hlavní náplní projektu Peer aktivity byly tvůrčí díly, které spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016. Ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice se realizovaly tři tvůrčí dílny: literární, publicistická a divadelní. Dílny byly zařazeny do nabídky aktivit pro pacienty PN Bohnice. Na realizaci dílen se jako lektoři podíleli peer pracovníci – lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Proběhlo několik veřejných akcí jakožto prezentace těchto dílen.

Obsahem projektu Informační aktivity, který spolek Dobré místo realizoval od dubna 2015 do konce června 2016, bylo mapování problémů a potřeb lidí s vážným duševním onemocněním. Články o problémech současného stavu psychiatrické péče a rozhovory jak s lidmi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním a s jejich rodinnými příslušníky, tak s odborníky z pomáhajících profesích jsme publikovali především na zdravotně sociálním portálu Lidé mezi lidmi. Řada článků vyšla také na portálech Helpnet a Bohnice bez hranic.lidmi. Řada článků vyšla také na portálech Helpnet a Bohnice bez hranic. Realizační tým projektu tvoří lidé, kteří sami prošli vážným duševním onemocněním. Šlo nám o to, aby lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, pojmenovali problémy, které je nejvíce tíží, a mohli se vyjádřit k připravovaným změnám.

Za podpory Úřadu vlády ČR jsme v roce 2016 realizovali dva projekty: Organizačně administrativní zajištění a provoz občanského sdružení Dobré místo, které nám pomáhá zajistit chod naší kanceláře. Projekt na podporu zdravotně sociálního portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) nám umožňuje publikovat původní novinářskou i literární tvorbu a zveřejňovat příběhy lidí se zdravotním postižením.

Díky grantům od Magistrátu hlavního města Prahy jsme realizovali dva projekty: Informační agentura OZP – redakční práce lidí s handicapem a Peer klub. Projekt Informační agentura OZP řešil zaměstnání osob se zdravotním postižením jako redaktorů portálu, který upozorňuje na život, problémy a potřeby lidí se zdravotním postižením a informuje o zdravotně-sociální problematice. Základním posláním projektu Peer klub bylo vytvořit lidem s vážným duševním onemocněním bezpečný a inspirativní prostor pro vzájemnou komunikaci s nabídkou různorodých aktivit (výtvarných, pohybových, sportovních, kulturních, sebeobslužných). Peer klub se na konci května 2015 stěhoval z prostor v Bulharské ulici do nových prostor v PN Bohnice.

Finanční výkazy 2016

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2016 (v Kč)

  
     

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období

 

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

A. Vlastní zdroje celkem

-1 050 757

 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

A.I. Jmění celkem

0

 

B. Krátkodobý majetek celkem

72 030

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-1 050 757

 

B. II. Pohledávky celkem

15 000

B. Cizí zdroje celkem

1 122 787

 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

57 030

B.III. Krátkodobé závazky celkem

1 122 787

 

B. IV. Jiná aktiva celkem

0

B.IV. Jiná pasiva celkem

0

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

72 030

Pasiva celkem

72 030

 

Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2016 (v Kč)

 
    

Náklady

 

Výnosy

 

Spotřeba materiálu

88 238

Tržby za vlastní výrobky

5 496

Spotřeba energie

44 144

Přijaté úroky

45

Náklady na reprezentaci

1 000

Přijaté příspěvky – Úřad práce

1 194 393

Ostatní služby

250 560

Přijaté sponzorské dary

219 500

Mzdové náklady

2 059 473

Přijaté příspěvky na mzdy z EU

31 711

Zákonné sociální pojištění

543 439

Provozní dotace – granty

1 336 000

Zákonné sociální náklady – Kooperativa

7 633

 

 

Ostatní pokuty a penále

1 944

 

 

Ostatní finanční náklady

2 993

 

 

Náklady celkem

2 999 424

Výnosy celkem

2 787 145

    
 

zisk /- ztráta

  

Výsledek hospodaření (výnosy celkem – náklady celkem)

-212 279

  
   

Čestné prohlášení

 

Údaje uvedené ve výroční zprávě spolku Dobré místo odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.

Kontaktní informace

Sídlo:

Dobré místo, z.s.
Českobrodská 575
190 11, Praha 9

Tel.: 773 165 647

Email: info@dobre-misto.cz