Výroční zpráva 2017

Dobré místo, z.s.

Českobrodská 575, Praha 9 – Běchovice

IČO: 22664742Výroční zpráva

2017

OBSAH

Úvodní slovo

Poslání a cíle

Základní informace o organizaci

Historie

Naši činnost podpořili

Činnost v roce 2017

Finanční výkazy 2017

Kontakt

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

v roce 2017 mělo občanské sdružení Dobré místo nadále za cíl podporu lidí se zdravotním postižením, převážně lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Díky grantům z Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu práce jsme mohli pokračovat v zaměstnávání redaktorů portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) a lektorů aktivit v Peer klubu. Zároveň jsme se věnovali hledání nových grantových výzev a vytváření nových projektů, abychom mohli vytvořit nová pracovní místa, jejichž počet jsme museli s ukončením projektů realizovaných z Norských fondů snížit, a zároveň, abychom pokračovali v přispívání k reformně psychiatrické péče v ČR.

 

V Praze dne 10.1.2018

Mgr. Josef Gabriel

předseda spolku

poslání a cíle

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

1. Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
2. Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Základní informace o organizaci

Název: Dobré místo, z.s.

Působnost: celostátní

Číslo a datum registrace: VS/1-1/68205/07 – R, 23.7.2007

IČ: 22664742

Bankovní účet:

Počet členů spolku: 25

Orgány spolku k 31.12.2017:

 

Předseda:

Josef Gabriel

Rada spolku:

Jana Ptáčková

David Berounský

Marcela Krylová

Ludmila Málková

Jindřiška Vlčková

Zaměstnanci:

K 31. 12. 2017 mělo Dobré místo x zaměstnanců (na částečné úvazky)

Historie Dobrého místa

2007 Založení sdružení 23. července 2007.

2008 Příprava na zahájení činnosti.

2009 Spolupráce na přípravě a realizaci kurzu Symbióza, v prosinci přijati první dva zaměstnanci.

2010 Zaměstnání šesti absolventů kurzu Symbióza, spolupráce se Zdravotnickými novinami na tvorbě zdravotně sociální přílohy, příprava žádosti o evropský grant na projekt Symbióza.

2011 Partnerská spolupráce na realizaci evropského projektu (Symbióza), příprava webového portálu Lidé mezi lidmi, příprava na zaměstnávání redaktorů portálu.

2012 Vytvoření 24 nových pracovních míst pro redaktory portálu Lidé mezi lidmi (podpořeno evropským grantem).

2013 Zaměstnávání tří desítek zdravotně postižených lidí, provozování Arteklubu při Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pořádání seminářů Mise pro duševní zdraví.

2014 V první polovině roku 2014 jsme zaměstnávali 23 osob se zdravotním postižením, Ve druhé polovině roku jsme kvůli zhoršené finanční situaci museli počet zaměstnanců radikálně snížit. Podařilo se nám však vytvořit předpoklady pro obnovení části pracovních míst v následujícím roce. Dobré místo realizovalo čtyři semináře zaměřené na reflexi potřeb lidí s vážným duševním onemocněním a na aktuální stav příprav reformy psychiatrické péče v ČR. Součástí grantu bylo i vytvoření publikace Kam jdou lidé s nemocnou duší. V listopadu jsme vydali autobiografickou knihu Moniky Henčlové Holka divoká. Portál Lidé mezi lidmi jsme obohatili o novou rubriku Mise pro duševní zdraví, kde publikujeme příspěvky z oblasti péče o lidi s vážným duševním onemocněním.

2015 Zahájení dvou projektů podpořených z Norských fondů – Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Vytvoření x nových pracovních míst pro práci na tomto projektu. Spuštění tří tvůrčích dílen – literární, publicistické a divadelní. Nadále provozování webového portálu lidemezilidmi.cz

2016 Dokončení projektů podpořených z norských fondů, Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Publikování výstupů projektů na webu lidemezilidmi.cz. Zahájení spolupráce s Peer klubem PN Bohnice, kde nadále mohly pokračovat dílny započaté v projektu Peer aktivity. Zajišťování lektorů Peer klubu pro jazykové, hudební a tvůrčí kroužky.

2017 Období bez většího projektu, ale díky Úřadu práce a Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli nadále zaměstnávat omezený počet osob se zdravotním postižením jakožto lektorů peer klubu a redaktorů portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz). Díky grantu Úřadu vlády ČR nám bylo umožněno vydat soubor článků dříve publikovaných na webu Lidé mezi lidmi v knižní podobě. Jedná se o knihu s názvem Úzkost na talíři s texty jedné z redaktorů webu, Kateřiny Málkové.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2017 PODPOŘILI:

Magistrát hlavního města Prahy, Úřad vlády ČR a jednotliví dárci. Bez jejich podpory by byla naše činnost nemyslitelná. Děkujeme!

činnost v roce 2017

Za podpory Úřadu vlády ČR jsme v roce 2016 realizovali tři projekty: Organizačně administrativní zajištění a provoz občanského sdružení Dobré místo, které nám pomáhá zajistit chod naší kanceláře. Projekt na podporu zdravotně sociálního portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz) nám umožňuje publikovat původní novinářskou i literární tvorbu a zveřejňovat příběhy lidí se zdravotním postižením. Kromě toho jsme mohli vydat knižně výbor článků z webu Lidé mezi lidmi s názvem Úzkost na talíři.

Díky grantům od Magistrátu hlavního města Prahy jsme realizovali dva projekty: Informační agentura OZP – redakční práce lidí s handicapem a Peer klub. Projekt Informační agentura OZP řešil zaměstnání osob se zdravotním postižením jako redaktorů portálu, který upozorňuje na život, problémy a potřeby lidí se zdravotním postižením a informuje o zdravotně-sociální problematice. Základním posláním projektu Peer klub bylo vytvořit lidem s vážným duševním onemocněním bezpečný a inspirativní prostor pro vzájemnou komunikaci s nabídkou různorodých aktivit (výtvarných, pohybových, sportovních, kulturních, sebeobslužných). Peer klub se na konci května 2015 stěhoval z prostor v Bulharské ulici do nových prostor v PN Bohnice.

Finanční výkazy 2017

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2017 (v Kč)

  
     

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období

 

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

A. Vlastní zdroje celkem

-1 050 757

 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

A.I. Jmění celkem

0

 

B. Krátkodobý majetek celkem

72 030

A.II. Výsledek hospodaření celkem

-1 050 757

 

B. II. Pohledávky celkem

15 000

B. Cizí zdroje celkem

1 122 787

 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

57 030

B.III. Krátkodobé závazky celkem

1 122 787

 

B. IV. Jiná aktiva celkem

0

B.IV. Jiná pasiva celkem

0

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

72 030

Pasiva celkem

72 030

 

Výsledovka ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2017 (v Kč)

 
    

Náklady

 

Výnosy

 

Spotřeba materiálu

88 238

Tržby za vlastní výrobky

5 496

Spotřeba energie

44 144

Přijaté úroky

45

Náklady na reprezentaci

1 000

Přijaté příspěvky – Úřad práce

1 194 393

Ostatní služby

250 560

Přijaté sponzorské dary

219 500

Mzdové náklady

2 059 473

Přijaté příspěvky na mzdy z EU

31 711

Zákonné sociální pojištění

543 439

Provozní dotace – granty

1 336 000

Zákonné sociální náklady – Kooperativa

7 633

 

 

Ostatní pokuty a penále

1 944

 

 

Ostatní finanční náklady

2 993

 

 

Náklady celkem

2 999 424

Výnosy celkem

2 787 145

    
 

zisk /- ztráta

  

Výsledek hospodaření (výnosy celkem – náklady celkem)

-212 279

  
   

Čestné prohlášení

 

Údaje uvedené ve výroční zprávě spolku Dobré místo odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.

Kontaktní informace

Sídlo:

Dobré místo, z.s.
Českobrodská 575
190 11, Praha 9

Tel.: 773 165 647

Email: info@dobre-misto.cz