Výroční zpráva 2019

Dobré místo, z.s.

Českobrodská 575, Praha 9 – Běchovice

IČO: 22664742Výroční zpráva

2019

OBSAH

Úvodní slovo

Poslání a cíle

Základní informace o organizaci

Historie

Naši činnost podpořili

Činnost v roce 2019

Finanční výkazy 2019

Kontakt

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

rok 2019 zaznamenal nebývalý nárůst aktivit občanského sdružení Dobré místo v oblasti podpory a zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. Díky velkému grantu z Evropského sociálního fondu jsme pokračovali v projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním a rozmnožili počet aktivních peer konzultantů v ČR o další desítku. Skupinu peer konzultantů z předchozího běhu projektu jsme nadále zaměstnávali v jiných projektech, a tak jsme vytvořili velmi silnou základnu peerského hnutí v PN Bohnice, kde se realizuje většina našich aktivit. V klubovně Dobrého místa na pavilonu 19 bylo opravdu živo, a to díky projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním a projektům Aktivity peer konzultantů v PN Bohnice a Víkendové aktivity, jejichž volnočasového programu se účastnilo mnoho klientů jak z řad pacientů PN Bohnice, tak lidí již po propuštění z nemocnice. Zároveň jsme díky grantům z Magistrátu hlavního města Prahy mohli pokračovat v publicistické činnosti. Pokračovali jsme v provozování webového portálu Lidé mezi lidmi a navíc jsme vytvořili nový destigmatizační web Off the road a v návaznosti na to začal vycházet časopis Na scestí.

V Praze dne 9.3.2020

Mgr. Josef Gabriel

předseda spolku

poslání a cíle

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

1. Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
2. Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Základní informace o organizaci

Název: Dobré místo, z.s.

Působnost: celostátní

Číslo a datum registrace: VS/1-1/68205/07 – R, 23.7.2007

IČ: 22664742

Bankovní účet:

Počet členů spolku: 25

Orgány spolku k 31.12.2019:

 

Předseda:

Josef Gabriel

Rada spolku:

Kateřina Málková

Luboš Hora

Jana Větrovcová

Ondřej Rubeš

Marcela Krylová

Zaměstnanci:

K 31. 12. 2019 mělo Dobré místo 65 zaměstnanců (na částečné úvazky)

Historie Dobrého místa

2007 Založení sdružení 23. července 2007.

2008 Příprava na zahájení činnosti.

2009 Spolupráce na přípravě a realizaci kurzu Symbióza, v prosinci přijati první dva zaměstnanci.

2010 Zaměstnání šesti absolventů kurzu Symbióza, spolupráce se Zdravotnickými novinami na tvorbě zdravotně sociální přílohy, příprava žádosti o evropský grant na projekt Symbióza.

2011 Partnerská spolupráce na realizaci evropského projektu (Symbióza), příprava webového portálu Lidé mezi lidmi, příprava na zaměstnávání redaktorů portálu.

2012 Vytvoření 24 nových pracovních míst pro redaktory portálu Lidé mezi lidmi (podpořeno evropským grantem).

2013 Zaměstnávání tří desítek zdravotně postižených lidí, provozování Arteklubu při Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pořádání seminářů Mise pro duševní zdraví.

2014 V první polovině roku 2014 jsme zaměstnávali 23 osob se zdravotním postižením, Ve druhé polovině roku jsme kvůli zhoršené finanční situaci museli počet zaměstnanců radikálně snížit. Podařilo se nám však vytvořit předpoklady pro obnovení části pracovních míst v následujícím roce. Dobré místo realizovalo čtyři semináře zaměřené na reflexi potřeb lidí s vážným duševním onemocněním a na aktuální stav příprav reformy psychiatrické péče v ČR. Součástí grantu bylo i vytvoření publikace Kam jdou lidé s nemocnou duší. V listopadu jsme vydali autobiografickou knihu Moniky Henčlové Holka divoká. Portál Lidé mezi lidmi jsme obohatili o novou rubriku Mise pro duševní zdraví, kde publikujeme příspěvky z oblasti péče o lidi s vážným duševním onemocněním.

2015 Zahájení dvou projektů podpořených z Norských fondů – Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Vytvoření x nových pracovních míst pro práci na tomto projektu. Spuštění tří tvůrčích dílen – literární, publicistické a divadelní. Nadále provozování webového portálu lidemezilidmi.cz

2016 Dokončení projektů podpořených z norských fondů, Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Publikování výstupů projektů na webu lidemezilidmi.cz. Zahájení spolupráce s Peer klubem PN Bohnice, kde nadále mohly pokračovat dílny započaté v projektu Peer aktivity. Zajišťování lektorů Peer klubu pro jazykové, hudební a tvůrčí kroužky.

2017 Období bez většího projektu, ale díky Úřadu práce a Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli nadále zaměstnávat omezený počet osob se zdravotním postižením jakožto lektorů peer klubu a redaktorů portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz). Díky grantu Úřadu vlády ČR nám bylo umožněno vydat soubor článků dříve publikovaných na webu Lidé mezi lidmi v knižní podobě. Jedná se o knihu s názvem Úzkost na talíři s texty jedné z redaktorů webu, Kateřiny Málkové.

2018

V roce 2018 jsme začali realizovat projekt Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním reg. č.: CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008181, který byl podpořen z v rámci programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Tříletý projekt jsme začali realizovat 1. 6.2018. Jeho obsahem je pomoc vyškolených peer konzultantů lidem v Praze, kteří byli propuštěni z lůžkové psychiatrické péče a potřebují podporu v každodenním fungování. Současně jsme pokračovali v redakční práci na portálu Lidé mezi lidmi a spolupracovali na zajištění programu Peer klubu PN Bohnice.

2019

V roce 2019 jsme pokračovali v realizaci evropského projektu a ve vydávání webového portálu Lidé mezi lidmi a ve spolupráci s Peer klubem PN Bohnice. Současně jsme začali realizovat další projekty. Vedle Víkendových aktivit pro pacienty PN Bohnice to byl projekt Aktivity Peer konzultantů v PN Bohnice podpořený grantem Ministerstva zdravotnictví ČR a dále projekt Podpora komunikačních aktivit a vytváření svépomocné sítě lidí s duševním onemocněním. Součástí tohoto projektu je tvorba destigmatizačního webového portálu Off the road a vydávání z něj odvozeného časopisu Na scestí a další akce (křty jednotlivých čísel časopisu, literární čtení, závěrečná konference v PN Bohnice). Podařilo se nám také navázat spolupráci s partnerskou organizací na Islandu a realizovat výměnný pobyt.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2019 PODPOŘILI:

Evropský sociální fond ČR, Norské fondy, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a jednotliví dárci. Bez jejich podpory by byla naše činnost nemyslitelná. Děkujeme!

činnost v roce 2019

V roce 2019 jsme pokračovali v realizaci projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, podpořeného z Evropského sociálního fondu. V květnu začal druhý běh projektu a vybrali jsme a vyškolili dalších deset peer konzultantů pro práci s klienty v terénu a v klubovně Dobrého místa. Peer konzultanti z prvního běhu se po skončení projektu zapojili do jiných projektů, zejména do projektu Aktivity peer konzultantů v PN Bohnice podpořeného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jeho cílem je aktivizovat pacienty PN Bohnice a informovat je o tématech peerství a zotavení. Díky tomuto projektu a projektu Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice se nám dařilo poskytovat podporu a volnočasový program pacientům šest dní v týdnu, a to i v časech, kdy jiný program nebyl k dispozici. Kromě sociální a peerské práce jsme se věnovali i publicistickým aktivitám. Nadále jsme rozvíjeli a doplňovali webový portál Lidé mezi lidmi a navíc, díky projektu Podpora komunikačních aktivit a vytváření svépomocné sítě lidí s duševním onemocněním jsme mohli vytvořit destigmatizační webový portál Off the road a začít vydávat časopis Na scestí, jehož vydání jsme vždy doplnili křtem a literárním čtením spojeným s výstavou obrazů. Časopis nám sloužil i k šíření ideálů zotavení a destigmatizace mezi návštěvníky klubovny Dobrého místa a pacienty PN Bohnice a dále také k propagaci aktivit Dobrého místa mezi veřejností, například na spřátelených událostech Café na půl cesty nebo Fokusu Praha. Kromě těchto aktivit jsme nadále dodávali lektory do Peer klubu PN Bohnice. Zajímavým bodem naší činnosti v roce 2019 bylo úspěšné navázání spolupráce s islandskou organizací Hugarafl a realizace výměnného pobytu, a to díky grantu z Norských fondů a nadšené iniciativě peer konzultantů.

Finanční výkazy 2019

Rozvaha k 31. 12. 2019

   
    

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období ( v Kč)

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

A. Vlastní zdroje celkem

-1 997 727

 

 

A. II. 1. Výsledek hospodaření celkem

-1 899 944

 

 

A. II. 3. Neuhrazená ztráta minulých let

-97 783

 

 

 

 

B. Krátkodobý majetek celkem

43 182

B Cizí zdroje celkem

2 040 909

B. II. Pohledávky celkem

15 000

B. III. 1. Dodavatelé

52 880

B. II. 17. Jiné pohledávky

15 000

B. III. 5. Zaměstnanci

1 230 335

 

 

B. III. 7. Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj.

258 251

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

28 182

B. III. 9. Ostatní přímé daně

32 713

B. III. 1. Pokladna

27 816

B. III. 15. Ostatní závazky

1 250

B. III. 3. Účty v bankách

366

B. III. 17 Jiné závazky

465 480

 

 

 

 

B. IV. Jiná aktiva celkem

0

B. IV. Jiná pasiva celkem

0

Aktiva celkem

43 182

Pasiva celkem

43 182

    
    
    
    

Výsledovka k 31.12. 2019 (v Kč)

   
    

Náklady

(v Kč)

Výnosy

(v Kč)

A. I. 1. Spotřeba materiálu a energie

172 995

B. I. 1. Provozní dotace – granty

4 724 144

A. I. 3. Opravy a udržování

29 388

B. II. 3. Přijaté příspěvky – Úřad práce, sponzorské dary

3 418 004

A. I. 4. Cestovné

53 074

B. III Tržby za vlastní výkony

57 123

A. I. 5. Náklady na reprezentaci

21 429

 

 

A. I. 6. Ostatní služby

524 739

 

 

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

875

 

 

A. III. 10. Mzdové náklady

7 207 471

 

 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění

2 052 545

 

 

A. III. 13. Zákonné sociální náklady – Kooperativa

34 411

 

 

A. V. 19. Kurzové ztráty

2 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

10 099 215

Výnosy celkem

8 199 271

    
 

zisk /- ztráta

  

Výsledek hospodaření (výnosy celkem – náklady celkem)

-1 899 944

  
  

Čestné prohlášení

 

Údaje uvedené ve výroční zprávě spolku Dobré místo odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.

Kontaktní informace

Sídlo:

Dobré místo, z.s.
Českobrodská 575
190 11, Praha 9

Tel.: 773 165 647

Email: info@dobre-misto.cz