Výroční zpráva 2020

Dobré místo, z.s.

Českobrodská 575, Praha 9 – Běchovice

IČO: 22664742

Výroční zpráva

2020

OBSAH

Úvodní slovo

Poslání a cíle

Základní informace o organizaci

Historie

Naši činnost podpořili

Činnost v roce 2020

Finanční výkazy 2020

Kontakt

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

Rok 2020 byl pro aktivity občanského sdružení Dobré místo trochu neobvyklý, protože do naší činnosti značně zasáhla pandemie Covid-19. Tři naše projekty, Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, Peer centrum a Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice byly ve svém působení omezeny zákazem návštěv v PN Bohnice, kde sídlíme. To s sebou přineslo nařízení neposkytovat naše služby pacientům nemocnice, a proto jsme měli od března 2020, s menší přestávkou v létě, kdy pandemie na chvíli polevila, až do konce roku zavřeno pro klienty z nemocnice. Peer konzultanti v projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním ale nadále poskytovali podporu klientům mimo nemocnici, kteří ji v tomto těžkém období velmi potřebovali. Zároveň jsme se snažili podpořit peer konzultanty a další zaměstnance (taktéž lidi s duševním onemocněním), z nichž značná část trpěla v této těžké době zhoršením zdravotního stavu. Scházeli jsme se na poradách, někteří fyzicky a jiní online přes platformu Zoom, případně venku na různých procházkách a výletech. Naše tvůrčí dílny (literárně-filosofická, korálky a bláznivé nápady) v této době neprobíhaly, ale lektoři společně s některými peer konzultantkami se zapojili ve výrobě roušek pro naše zaměstnance, některé klienty, pro Nemocnici Bohnice a organizaci Místní místním.

Některé naše projekty i přes nepřízeň podmínek mohly probíhat dál. Jednalo se o projekty, které bylo možné dále realizovat z domova: webový portál Off the road a Lidé mezi lidmi, a vydávání časopisu Na scestí. V tomto roce vyšla dvě čísla s tématy Terapie a Láska, sex, intimita. Téma intimity nám poskytlo zároveň inspiraci k napsání projektu na vytvoření a provoz webu Právo na intimitu. Psali jsme i další žádosti o granty, abychom zajistili podporu pro mnoho lidí s duševním onemocněním, které jsme díky velkému evropskému projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, a dalším projektům, zaměstnali. Našim dlouhodobým cílem je podpořit co nejvíce lidí s duševním onemocněním a to jak těch již víceméně zotavených, které zaměstnáme, tak lidí, kteří si právě procházejí krizí, a kteří tvoří širší skupinu lidí navázaných na Dobré místo.

V Praze dne 9.3.2020

Mgr. Josef Gabriel

předseda spolku

poslání a cíle

Občanské sdružení Dobré místo vzniklo v roce 2007 s tímto cílem zakotveným ve Stanovách:

1. Cílem sdružení je umožnit handicapovaným lidem aktivně se zapojit do života společnosti, usnadňovat jim orientaci v sociálně-zdravotní problematice, nabízet řešení v obtížné životní situaci.
2. Za tímto účelem bude sdružení poskytovat informační a poradenské služby, organizovat vzdělávací kurzy, nabízet pomoc při obstarávání každodenních záležitostí a pomáhat handicapovaným lidem při hledání pracovního uplatnění.

Základní informace o organizaci

Název: Dobré místo, z.s.

Působnost: celostátní

Číslo a datum registrace: VS/1-1/68205/07 – R, 23.7.2007

IČ: 22664742

Bankovní účet:

Počet členů spolku: 25

Orgány spolku k 31.12.2020:

Předseda:

Josef Gabriel

Rada spolku:

Kateřina Málková

Luboš Hora

Jana Větrovcová

Ondřej Rubeš

Marcela Krylová

Zaměstnanci:

K 31. 12. 2020 mělo Dobré místo 65 zaměstnanců (na částečné úvazky)

Historie Dobrého místa

2007 Založení sdružení 23. července 2007.

2008 Příprava na zahájení činnosti.

2009 Spolupráce na přípravě a realizaci kurzu Symbióza, v prosinci přijati první dva zaměstnanci.

2010 Zaměstnání šesti absolventů kurzu Symbióza, spolupráce se Zdravotnickými novinami na tvorbě zdravotně sociální přílohy, příprava žádosti o evropský grant na projekt Symbióza.

2011 Partnerská spolupráce na realizaci evropského projektu (Symbióza), příprava webového portálu Lidé mezi lidmi, příprava na zaměstnávání redaktorů portálu.

2012 Vytvoření 24 nových pracovních míst pro redaktory portálu Lidé mezi lidmi (podpořeno evropským grantem).

2013 Zaměstnávání tří desítek zdravotně postižených lidí, provozování Arteklubu při Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov, pořádání seminářů Mise pro duševní zdraví.

2014 V první polovině roku 2014 jsme zaměstnávali 23 osob se zdravotním postižením, Ve druhé polovině roku jsme kvůli zhoršené finanční situaci museli počet zaměstnanců radikálně snížit. Podařilo se nám však vytvořit předpoklady pro obnovení části pracovních míst v následujícím roce. Dobré místo realizovalo čtyři semináře zaměřené na reflexi potřeb lidí s vážným duševním onemocněním a na aktuální stav příprav reformy psychiatrické péče v ČR. Součástí grantu bylo i vytvoření publikace Kam jdou lidé s nemocnou duší. V listopadu jsme vydali autobiografickou knihu Moniky Henčlové Holka divoká. Portál Lidé mezi lidmi jsme obohatili o novou rubriku Mise pro duševní zdraví, kde publikujeme příspěvky z oblasti péče o lidi s vážným duševním onemocněním.

2015 Zahájení dvou projektů podpořených z Norských fondů – Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Vytvoření x nových pracovních míst pro práci na tomto projektu. Spuštění tří tvůrčích dílen – literární, publicistické a divadelní. Nadále provozování webového portálu lidemezilidmi.cz

2016 Dokončení projektů podpořených z norských fondů, Peer aktivity a Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče v ČR. Publikování výstupů projektů na webu lidemezilidmi.cz. Zahájení spolupráce s Peer klubem PN Bohnice, kde nadále mohly pokračovat dílny započaté v projektu Peer aktivity. Zajišťování lektorů Peer klubu pro jazykové, hudební a tvůrčí kroužky.

2017 Období bez většího projektu, ale díky Úřadu práce a Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli nadále zaměstnávat omezený počet osob se zdravotním postižením jakožto lektorů peer klubu a redaktorů portálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz). Díky grantu Úřadu vlády ČR nám bylo umožněno vydat soubor článků dříve publikovaných na webu Lidé mezi lidmi v knižní podobě. Jedná se o knihu s názvem Úzkost na talíři s texty jedné z redaktorů webu, Kateřiny Málkové.

2018

V roce 2018 jsme začali realizovat projekt Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním reg. č.: CZ 03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008181, který byl podpořen z v rámci programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Tříletý projekt jsme začali realizovat 1. 6.2018. Jeho obsahem je pomoc vyškolených peer konzultantů lidem v Praze, kteří byli propuštěni z lůžkové psychiatrické péče a potřebují podporu v každodenním fungování. Současně jsme pokračovali v redakční práci na portálu Lidé mezi lidmi a spolupracovali na zajištění programu Peer klubu PN Bohnice.

2019

V roce 2019 jsme pokračovali v realizaci evropského projektu a ve vydávání webového portálu Lidé mezi lidmi a ve spolupráci s Peer klubem PN Bohnice. Současně jsme začali realizovat další projekty. Vedle Víkendových aktivit pro pacienty PN Bohnice to byl projekt Aktivity Peer konzultantů v PN Bohnice podpořený grantem Ministerstva zdravotnictví ČR a dále projekt Podpora komunikačních aktivit a vytváření svépomocné sítě lidí s duševním onemocněním. Součástí tohoto projektu je tvorba destigmatizačního webového portálu Off the road a vydávání z něj odvozeného časopisu Na scestí a další akce (křty jednotlivých čísel časopisu, literární čtení, závěrečná konference v PN Bohnice). Podařilo se nám také navázat spolupráci s partnerskou organizací na Islandu a realizovat výměnný pobyt.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2020 PODPOŘILI:

Evropský sociální fond ČR, Magistrát hlavního města Prahy a jednotliví dárci. Bez jejich podpory by byla naše činnost nemyslitelná. Děkujeme!

činnost v roce 2020

V roce 2020 jsme pokračovali v realizaci projektu Svépomocná skupina lidí s duševním onemocněním, podpořeného z Evropského sociálního fondu. Průběh projektu zasáhla pandemie Covid-19, přesto jsme v květnu 2020 vybrali a vyškolili 10 nových peer konzultantů, kteří se navzdory ztíženým podmínkám věnovali klientům v terénu. Tvůrčí dílny v klubovně Dobrého místa byly po většinu času zavřeny pro pacienty PN Bohnice, z důvodů nařízení nemocnice. V rámci dílny Bláznivé nápady jsme se scházeli a společně vyráběli roušky jednak pro naše zaměstnance a jednak pro nemocnici a občanské sdružení Místní místním. Někteří peer konzultanti z druhého běhu projektu se zapojili do projektu Peer centrum podpořeném Magistrátem hlavního města Prahy a působili přímo na pavilonech nemocnice nebo v Peer klubu, a v době, kdy to bylo kvůli pandemii možné, v klubovně Peer centra. Dále jsme realizovali projekt Víkendové aktivity pro pacienty PN Bohnice podpořeného taktéž Magistrátem hlavního města Prahy, jehož realizace byla plně závislá na tom, jestli pacienti PN Bohnice budou mít povoleno na aktivity docházet, což po velkou část roku nebylo možné. Čas, který jsme nemohli věnovat přímé podpoře lidí s duševním onemocněním jsme věnovali optimalizaci prostorů a koncepce našich služeb.

Aktivity, které pandemie Covid-19 neovlivnila vůbec se týkaly provozu webu www.lidemezilidmi.cz a webu www.offtheroad.cz a vydávání časopisu Na scestí. (kdo podpořil?) Přispěvatelé pracovali z domova a scházeli se na poradách online. V roce 2020 vyšlo třetí a čtvrté číslo časopisu Na scestí s těmito tématy: 3. Terapie, 4. Láska, sex, intimita. Čtvrté číslo časopisu dalo podnět k žádosti o grant na Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2021 na tvorbu webu Právo na intimitu. V této žádosti a žádosti Aktivity peer konzultantů v PN Bohnice jsme v roce 2021 uspěli.

Finanční výkazy 2020

Rozvaha k 31. 12. 2020

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období ( v Kč)

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období (v Kč)

A. Dlouhodobý majetek celkem

0

A. Vlastní zdroje celkem

-1 997 727

 

 

A. II. 1. Výsledek hospodaření celkem

-1 899 944

 

 

A. II. 3. Neuhrazená ztráta minulých let

-97 783

 

 

 

 

B. Krátkodobý majetek celkem

43 182

B Cizí zdroje celkem

2 040 909

B. II. Pohledávky celkem

15 000

B. III. 1. Dodavatelé

52 880

B. II. 17. Jiné pohledávky

15 000

B. III. 5. Zaměstnanci

1 230 335

 

 

B. III. 7. Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. poj.

258 251

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

28 182

B. III. 9. Ostatní přímé daně

32 713

B. III. 1. Pokladna

27 816

B. III. 15. Ostatní závazky

1 250

B. III. 3. Účty v bankách

366

B. III. 17 Jiné závazky

465 480

 

 

 

 

B. IV. Jiná aktiva celkem

0

B. IV. Jiná pasiva celkem

0

Aktiva celkem

43 182

Pasiva celkem

43 182

Výsledovka k 31.12. 2019 (v Kč)

Náklady

(v Kč)

Výnosy

(v Kč)

A. I. 1. Spotřeba materiálu a energie

172 995

B. I. 1. Provozní dotace – granty

4 724 144

A. I. 3. Opravy a udržování

29 388

B. II. 3. Přijaté příspěvky – Úřad práce, sponzorské dary

3 418 004

A. I. 4. Cestovné

53 074

B. III Tržby za vlastní výkony

57 123

A. I. 5. Náklady na reprezentaci

21 429

 

 

A. I. 6. Ostatní služby

524 739

 

 

A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti

875

 

 

A. III. 10. Mzdové náklady

7 207 471

 

 

A. III. 11. Zákonné sociální pojištění

2 052 545

 

 

A. III. 13. Zákonné sociální náklady – Kooperativa

34 411

 

 

A. V. 19. Kurzové ztráty

2 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

10 099 215

Výnosy celkem

8 199 271

zisk /- ztráta

Výsledek hospodaření (výnosy celkem – náklady celkem)

-1 899 944

Čestné prohlášení

Údaje uvedené ve výroční zprávě spolku Dobré místo odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení organizace, nebyly vynechány.

Kontaktní informace

Sídlo:

Dobré místo, z.s.
Českobrodská 575
190 11, Praha 9

Tel.: 773 165 647

Email: info@dobre-misto.cz